Menu
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
Gwarancje
ZASADY GWARANCJI I RĘKOJMI SILNIKÓW I SKRZYŃ BIEGÓW

 

&1

Poniższy regulamin określa zakres praw i obowiązków osób i podmiotów prawnych (zwanych dalej klientem) zawierających transakcje z MATauto (zwanych dalej sprzedającym).

 1. Regulamin otrzymuje każdy klient , otrzymujący przesyłkę (załączony w liście przewozowym) oraz klient dokonujący osobistego odbioru towaru. Podpis klienta na liście przewozowym lub odbiór osobisty towaru oznacza akceptację regulaminu. Ponadto regulamin jest dostępny na stronie www.mat-auto.pl oraz w witrynie allegro.pl (użytkownik ads11/bmw_shop_pl/tel_668746798). Klient dokonujący transakcji w/w podmiotami gospodarczymi, jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem sprzedaży i stanowiącym jego integralną części instrukcją montażu.

 1. Informujemy, że towar sprzedawany przez w/w podmioty gospodarcze jest towarem używanym, podlegającym przez zakupem wieloletniej eksploatacji i z tego tytułu nie jest towarem pełnowartościowym, nie powinien być w żadnej mierze traktowany jak towar nowy. Cena towaru używanego w stosunku do ceny towaru nowego, daje jego stan techniczny i wizualny . Parametry techniczne sprzedawanego towaru mogą odbiegać od parametrów towaru nowego co ma odzwierciedlenie w cenie zakupu.

&2

Reklamacje z tytułu gwarancji i rękojmi oraz odstąpienie od umowy.

Poniższy paragraf określa zasady roszczeń reklamacyjnych z tytułu gwarancji lub rękojmi, (zwane dalej reklamacjami) oraz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość do 14 dnia od daty sprzedaży towaru, zgodnie z art 27 ustawy o prawach konsumenta. , pod warunkiem spełnienia warunków ustawowych i zasad zawartych w regulaminie. Sprzedający nie ponosi kosztów odesłania przesyłki będącej przedmiotem odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy uznania odstąpienia od umowy w przypadku nie spełnienia przesłanek ustawowych i nie dopełnienia obowiązków klienta wynikających z regulaminu sprzedaży.

2. Gwarancja – Sprzedający udziela 30 dniowej gwarancji rozruchowej na sprzedawany towar, liczone od dnia dostawy pod adres wskazany przez klienta w zamówieniu lub odbioru przez klienta od sprzedającego, pod warunkiem zapoznania się z warunkami reklamacji, zastosowania się do instrukcji ujętych w instrukcji montażu oraz przechowywania towaru w należyty sposób (wykluczający jego uszkodzenia). Roszczenia z tytułu gwarancji będą uwzględniane, tylko i wyłącznie po odesłaniu przez klienta towaru do siedziby sprzedającego w celu weryfikacji.

 1. Rękojmia – sprzedający udziela rękojmi ustawowej na sprzedawany towar,wyłaczając przepisy rękojmi dla podmiotów gospodarczych i skracając do roku dla osób fizycznych, pod warunkiem zapoznania się z warunkami reklamacji, zastosowania się do instrukcji ujętych w instrukcji montażu oraz przechowywania towaru w należyty sposób (wykluczający jego uszkodzenia). Roszczenia z tytułu renkojmi będą uwzględniane, tylko i wyłącznie po odesłaniu przez klienta towaru do siedziby sprzedającego w celu weryfikacji.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. – Oznacza to, że Sprzedawca nie odpowiada za wady które powstały po zakupie, a ich wystąpienie nie jest związane z przyczyną tkwiącą w rzeczy. Np. w przypadku w którym kupujący
  niewłaściwie konserwuje produkt, niezgodnie z załączoną instrukcją, wskutek czego produkt ulega zniszczeniu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Ani bowiem sama wada, ani przyczyna jej powstania nie tkwiła bowiem w produkcie w momencie jego zakupu. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

  Koszty jakie musi wówczas ponieść Sprzedawca ograniczone
  zostałyby więc do wysokości ceny produktu (całkowite ich wyłączenie wobec przedsiębiorców).

 

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji, odstąpienia od umowy:

- zerwania lub naruszenia plomb gwarancyjnych

w przypadku gdy pogorszył się stan towaru będącego przedmiotem reklamacji (towar został uszkodzony w trakcie użytkowania, montażu niezgodnego z instrukcją montażu

towar nie został dostarczony do sprzedającego w celu weryfikacji / powołania biegłego wraz z kserokopią dowodu zakupu

kwota roszczenia klienta jest wyższa niż kwota zakupu towaru z pominięciem kosztów przesyłki

6. Reklamacje oraz odstąpienie od umowy zawartej na odległość będą uwzględniane tylko i wyłącznie w przypadku dostarczenia dowodu zakupu, wypełnionego formularza reklamacji (lub w przypadku odstąpienia od umowy), formularza odstąpienia od umowy drogą elektroniczną na adres skrzynki elektronicznej sprzedającego oraz załączeniu oryginału w/w formularza do przesyłki towaru do siedziby sprzedającego. Klient dostarcza komplet dokumentów oraz przedmiot sprzedaży do siedziby sprzedającego, nie dalej niż 14 dni od zgłoszenia procedury reklamacji lub odstąpienia od umowy, pod rygorem utraty możliwości przeprowadzenia procedury reklamacyjnej.

7. Przesyłki – sprzedający nie odpowiada, za towar w trakcie przesyłki. Podmiotem odpowiedzialnym w trakcie przesyłki jest firma kurierska i reklamacje z tytułu uszkodzeń w przesyłce nie będą rozpatrywane przez sprzedającego. Właściwym sposobem postępowania w razie uszkodzenia towaru w trakcie transportu jest wypełnienie odpowiedniego protokołu uszkodzenia towaru, dostępnego u przedstawiciela firmy kurierskiej.

8. Zasady przechowywania towaru.

Towar zakupiony przez klienta należy przechowywać w sposób zapewniający zachowanie jego sprawności w miejscu o odpowiednich parametrach klimatycznych i temperaturowych. Jakiekolwiek pogorszenie się stanu towaru skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej. Sprzedający określi stan towaru będącego przedmiotem reklamacji lub odstąpienia od umowy po otrzymaniu towaru, w siedzibie sprzedającego.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wymiany lub naprawy towaru będącego przedmiotem reklamacji. W przypadku braku możliwości wymiany lub naprawy towaru, klient otrzyma zwrot środków zapłaconych sprzedającemu, łącznie z kosztami przesyłki na terenie Polski. Sprzedający nie odpowiada za koszty montażu/demontażu towaru. Strony ustalają, że koszty montażu/demontażu towaru w sytuacjach spornych ponosi klient.

10. W przypadku sytuacji spornych, przyjęcie przez klienta kwoty zadośćuczynienia nie pozwala na kontynuację jakichkolwiek roszczeń z tytułu zakupu przedmiotu wynikających z gwarancji i rękojmi.

&3

Szczególne warunki zwrotu

Sprzedający nie przewiduje możliwości zwrotu towaru zakupionego i odebranego osobiście w siedzibie firmy lub w siedzibach firm współpracujących ze sprzedającym. Jednak w szczególnych przypadkach losowych możliwy jest zwrot towaru przez klienta osobiście w siedzibie firmy sprzedającego. W tym przypadku kwota zakupu zwrócona klientowi zostanie pomniejszona o koszty manipulacyjne zależne od nakładu pracy włożonego w przygotowanie towaru dla klienta i utraty wartości towaru. Koszty manipulacyjne i utratę wartości towaru wycenia sprzedający.

&4

Słowniczek przydatnych pojęć

Poniższy paragraf objaśnia rodzaje określeń lub zwrotów używanych przez sprzedającego w ogłoszeniach oraz rozmowach telefonicznych. W celu uniknięcia nieporozumień, prosimy o dokładne przeczytanie poniższego słowniczka pojęć.

1."osprzęt zewnętrzny" – oznacza osprzęt silnika z wyjątkiem wtryskiwaczy paliwa, pompy wtryskowej oraz turbosprężarki. Do osprzętu dodatkowego należą (czujniki, zawory, kolektory, alternatory, rozruszniki, sprzęgła, pompy wspomagania, pompy vacum, obudowy i wszelkie inne elementy wyposażenia silnika). Osprzęt dodatkowy, w wielu przypadkach nie znajduje się na sprzedawanym silniku lub może być uszkodzony mechanicznie w procesie transportu lub na skutek udziału pojazdu w kolizji drogowej.

2. „silnik kompletny” (silnik komplet, silnik kompletny) – oznacza silnik z podstawowym osprzętem silnika (wtryskiwacze w ilości odpowiedniej do ilości tłoków, pompa wtryskowa paliwa, oraz turbosprężarka, czujniki, zawory, kolektory, alternatory, rozruszniki, sprzęgła, pompy wspomagania, pompy wakum, obudowy i wszelkie inne elementy wyposażenia silnika. W wypadku pozostawienia na silniku przez sprzedającego nie podlegają one roszczeniom z tytułu reklamacji gdyż sprzedająca nie ujął ich w cenie zakupu, pozostawia je na silniku bezpłatnie. Klient jest zobowiązany zweryfikować sprawność osprzętu dodatkowego przed ponownym montażem zakupionego towaru .

4.”silnik/skrzynia jest w pełni sprawna technicznie” lub „silnik/skrzynia jest w 100% sprawna technicznie” – użyte w ogłoszeniu w witrynach allegro.pl, otomoto.pl lub w czasie rozmowy z klientem – oznacza, że w momencie próby silnika/skrzyni (odpalenia silnika) przed demontażem towar nie wykazywał oznak uszkodzenia mechanicznego, użytkowego. Jednakże, transport wymontowanego towaru oraz przechowywanie towaru może spowodować jego degradację. Informujemy, że nie mamy możliwości weryfikacji sprawności towaru w momencie sprzedaży.

&5

Instrukcja montażu

Szanowni klienci, ze względu na wielokrotnie powtarzające się błędy w montażu elementów mechanicznych pojazdów spalinowych, skutkujące uszkodzeniem zakupionego towaru, przedstawiamy instrukcję czynności koniecznych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zakupionego przedmiotu po montażu. Niniejsze instrukcja montażu obowiązuje każdy podmiot zajmujący się montażem towaru zakupionego od sprzedającego . Pominięcie kroków wskazanych w poniższej instrukcji może prowadzić do uszkodzenia zakupionego przedmiotu. Niedopełnienie któregokolwiek z elementów instrukcji montażu skutkuje utratą możliwości przeprowadzenia procedury reklamacyjnej.

1. Obowiązki klienta przy montażu skrzyni manualnej:

Wymiana oleju w skrzyni, wymiana sprzęgła i koła dwumasowego oraz linek sterujących lub wybieraka. Czynności te muszą być udokumentowane.

2. Obowiązki klienta przy montażu skrzyni automatycznej.

Wymiana oleju (wraz z dynamicznym płukaniem), wymiana filtra olejowego. Adaptacja sprzęgła hydrokinetycznego oraz właściwa, zgodna z zaleceniami adaptacja skrzyni biegów. Zakres wykonanych czynności musi być udokumentowany. 

 1. Obowiązki klienta przy wymianie silnika „goły słupek”

Ręczny obrót silnika poprzez wszystkie fazy pracy. Skrupulatne sprawdzenie podzespołów montowanych na jednostkę, w szczególności turbiny i wtryskiwaczy. Brak dokumentacji na powyższe skutkował będzie utratą gwarancji. Podczas montażu jednostki niezbędnym jest sprawdzenie uszczelnień, siemeringów, oringów, gdyż ze względu na charakter przedmiotu nie mamy możliwości ich sprawdzenia przed demontażem. Wymiana pasków, Podczas próbnego rozruchu należy sprawdzić również manometrem ciśnienie oleju i udokumentować tą czynność (na przykład przez nagranie telefonem komórkowym).

 

Nabywca nie może przed uruchomieniem silnika wymienić zaplombowanego przez firmę MATauto paska rozrządu. Po uruchomieniu i sprawdzeniu silnika nabywca zobowiązany jest powiadomić firmę MATauto o dokonanej czynności,a następnie pod rygorem utraty gwarancji,wymienić pasek rozrządu i pompę wody na nową.

 

4. Obowiązki klienta przy wymianie silnika „kompletny”

Pierwszym krokiem przed montażem jednostki jest konieczność weryfikacji stanu i kompletacji drobnego osprzętu. Podane kody silników występują w wielu modelach aut i mogą się nieznacznie różnić typem osprzętu. Również fakt pochodzenia silników z aut powypadkowych i możliwość uszkodzenia drobnego osprzętu wymaga jego weryfikacji. Kolejnym krokiem jest weryfikacja uszczelnień jednostki. Następnie wykonanie niezbędnych czynności serwisowych, wymiana pasków,  oleju i filtra. Ze względu na aktualne zalecenia tyczące odstępów między przeglądowych, zalecamy również wykonanie płukanki silnika preparatami do tego przeznaczonymi (np.Liqui Moly Engine Flush) w celu usunięcia złogów i poprawieniu parametrów pracy silnika, jednocześnie zwiększając jego żywotność. Należy również po podłączeniu instalacji elektrycznej wykonać diagnostykę silnika oraz dokonać udokumentowanego pomiaru ciśnienia oleju podczas próbnego rozruchu.

Nabywca nie może przed uruchomieniem silnika wymienić zaplombowanego przez firmę MATauto paska rozrządu. Po uruchomieniu i sprawdzeniu silnika nabywca zobowiązany jest powiadomić firmę MATauto o dokonanej czynności,a następnie pod rygorem utraty gwarancji,wymienić pasek rozrządu i pompę wody na nową.

Reklamacje

Jeśli jesteś Konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć wypełniając i wysyłając na adres e-mail druku reklamacyjnego : poczta@mat-auto.pl lub drogą pocztową na adres ul. Długa 23F, 72-006 Mierzyn .

Reklamowany towar należy wysłać na adres: ul. Długa 23F, 72-006 Mierzyn

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

 

Pobierz Druk Reklamacyjny

 

MATauto Długa 23F 72-006 Mierzyn

poczta@mat-auto.pl www.mat-auto.pl

91 431 83 77

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony

Copyright 20013 © www.mat-auto.pl
Wykonanie i pozycjonowanie © www.Fabryka-Stron.eu     Projekt graficzny © M. Drogosz

 
Sklep internetowy Shoper.pl